Çerkes Derneği I Anasayfa

  • +90(312) 222 8590
  • +90(541) 404 1864
  • [protected email address]

Burs Yönergesi

ÇERKES DERNEĞİ BURS YÖNERGESİ

(2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çerkes Derneği tarafından Ankara’da okuyan yüksek öğrenim öğrencilerine eğitimlerini sürdürebilmeleri için verilecek olan karşılıksız burslara ilişkin esas ve koşullarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Çerkes Derneği Burs Komisyonu tarafından belirlenecek ihtiyaç sahibi öğrencilere, hangi şartlarda burs verileceği ile bunların kesilmesi ve lüzumu hâlinde tahsiline ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönergede adı geçen;

Dernek : Çerkes Derneği’ni,

Üye : Çerkes Derneği üyesini,

Öğrenci : Çerkes Derneği üyesi olup, Ankara’da yüksek öğrenim gören öğrencileri,

Burs Komisyonu : Çerkes Derneği’ne yapılacak burs başvurularını değerlendirecek olan atanmış bir Yönetim Kurulu asil üyesi ile en az 3 dernek üyesinden toplamda en az 4 kişiden oluşan komisyonu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Burs Miktarı ve Sayısı

Madde 4- Başvurular tamamlandıktan sonra mevcut burs bütçesine göre burs verilecek öğrenci sayısı ve kişi başına verilecek olan aylık burs miktarı komisyon toplantısında belirlenir. Burs miktarı ve burs alacakların sayısı belirlenirken, yüksek burs tutarı yerine 750 TL’den az olmamak koşuluyla belirlenecek uygun miktarda “daha fazla” öğrenciye burs verilmesi esastır.

Başvuru Koşulları

Madde 5- Burs almak için başvuran öğrencilerinin aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir:

a) Dernek üyesi olmak,

b) Eğitim ihtiyaçlarının karşılanması açısından maddi desteğe ihtiyacı bulunmak,

c) Ankara’da bulunan yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmek.

Başvuru Şekli

Madde 6- Burstan yararlanmak isteyenler, derneğin web sitesinden paylaşılan başvuru formunu (Ek-1) doldurup istenilen tüm belgelerle birlikte kapalı zarf ile derneğe şahsen başvuruda bulunurlar. Başvuru esnasında her öğrenci için bir dosya açılır ve burs numarası verilir.

Başvuru Tarihi

Madde 7- Burs başvuruları, 2023 yılı için 1 - 15 Ekim tarihleri arasında yapılır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

Madde 8- Burs almak isteyen öğrencilerden; aşağıdaki belgeleri son başvuru tarihine kadar temin etmeleri istenir:

a) Kimlik Fotokopisi,

b) Nüfus kayıt örneği (E-Devlet üzerinden alınabilmektedir.)

c) Öğrenci Belgesi,

d) Bir adet vesikalık fotoğraf,

e) Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) Sonuç Belgesi (Üniversiteye yeni başlayanlar için)

f) Transkript (Ara sınıflarda olan öğrenciler için son ders yılı ve yarı yıl itibariyle derslerinden altığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve üniversite tarafından onaylanmış belge)

g) Anne ve babasının SGK tescil ve hizmet dökümü (E-Devlet üzerinden alınabilmektedir.)

h) Anne ve/veya babası memur olanlar için memur maaş bordrosu (E-Devlet üzerinden alınabilmektedir.)

ı) Anne ve/veya babası emekli olanlar için emekli aylık bilgisini içerir belge (E-Devlet üzerinden alınabilmektedir.)

i) Öğrenci olan kardeşlerin öğrenci belgesi,

j) Gerekli görülmesi durumunda, Burs Komisyonu tarafından istenebilecek diğer belgeler.

Değerlendirme

Madde 9- Burs Komisyonu aldığı başvuruları inceler, bursun bağlanması konusunda aşağıdaki kriterlere göre değerlendirme yapar:

a) Babasının ve/veya annesinin hayatta olup olmadığı,

b) Ailesinin gelir durumu,

c) Ailesinde okuyan kardeş sayısı,

d) Üniversitedeki başarı durumu,

e) Dernek komisyonlarına, çalışma gruplarına, kurs ve etkinliklere aktif olarak katılım sağlayıp sağlamadığı,

f) Başka özel ya da resmî kurumlardan burs alıp almadığı,

Adayların Seçilmesi ve Burs Tahsisi

Madde 10- Dokuzuncu maddedeki kriterlere uygun olarak seçilen öğrenciler komisyonunun ve yönetim kurulunun onayı ile burs ödemesine başlanır.

Burs Kazananların İlanı

Madde 11- Burs almaya hak kazananlar öğrencilerin yer aldığı asil ve yedek liste en geç 10 Kasım 2023 tarihine kadar dernek web sitesi üzerinden açıklanır. Açıklanan listede burs almaya hak kazanan öğrencilerin isim ve soy isimleri açıklanmaz, sadece başvuru numaraları yer alır.

Burs Süresi

Madde 12- Burs süresi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için Ekim-Haziran ayları dahil olmak üzere 9 aydır.

Burs Ödemesi

Madde 13- Ödemeler, bağışların toplandığı Çerkes Derneği Burs Hesabından başvuru formunda bildirilen banka hesap numaralarına her ay düzenli olarak eft yoluyla yapılır.

Bursun Kesilmesi Hâlleri

Madde 14- Aşağıda belirtilen hâllerin bir veya birkaçının Komisyon tarafından tespit edilmesi hâlinde burs alanlara yapılan ödeme durdurulur:

a) Derneğin kuruluş amacına ve tüzüğüne aykırı hareket edilmesi,

b) Dokuzuncu maddede yer alan başvuru formunda ve istenilen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğunun anlaşılması,

c) Öğrenim gördüğü okuldan mezun olunması hâllerinde, Komisyon’un uygun görüşü ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile burs ödemesi kesilir.

Bazı Durumlarda Bursun Geri Ödenmesi

Madde 15- Çerkes Derneği tarafından verilen burslar kural olarak karşılıksız olup öğrenciye herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü getirmez. Ancak dokuzuncu maddede yer alan başvuru formunda ve istenilen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğunun anlaşılması hâlinde bu tarihe kadar yapılan tüm ödemeler yasal faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilir.

Burs Komisyonunun Sorumlulukları

Madde 16- Burs komisyonu yıl sonunda burslar hakkında hazırladığı raporu yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.Burs alanların ve bağış yapanların bilgileri burs komisyonu ve yönetim kurulu arşivlerinde saklanacak olup söz konusu bilgiler hiçbir şekilde paylaşılmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Madde 17- Verilecek toplam burs miktarı Yönetim Kurulu tarafından bütçede bu iş için ayrılan ödenek göz önüne alınarak tespit edilir. Yönetim Kurulu, bu iş için gerektiğinde bütçenin diğer kalemlerinden aktarma yapabilir.

Hüküm Bulunmayan Hâller

Madde 18- Bu yönerge ile ilgili hususların açıklığa kavuşturulmasında Çerkes Derneği Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

Madde 19- Bu Yönerge, Çerkes Derneği Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Ek-1: Başvuru Formu

 
3WTURK CMS v8.3.1