Available courses

Etnik ve ulusal kimlikler, insanların günlük hayatlarından gruplar arası çatışmalara, evlilik pratiklerinden uluslararası ilişkilere kadar pek çok alanı derinden etkileyen güçlü etiketlerdir. Bu derste, etnisite ve milliyetçiliğe dair teorik bir arkaplan oluşturulması ve  bu teorik çerçevede Çerkeslik kavramına dair eleştirel bir kavrayış geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Etnik kimlik ve milliyetçilik kavramlarına yönelik çeşitli kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde etnik gurur ve milliyetçilik, etnik ve ulusal kimlikler ve bu kimliklerin inşa süreçleri, ulus inşası süreçleri gibi konular üzerinde durulacak, ardından Çerkes kimliğinin inşa süreçleri ele alınacaktır. Toplam 6 haftalık programın ilk 3 haftasında ağırlıklı olarak antropolojik bir bakış açısıyla etnisite ve milliyetçilik konuları ele alınacak, sonraki 3 haftada Çerkes kimliğine odaklanan tartışmalar yürütülecektir.