Çerkes Derneği I Anasayfa

  • +90(312) 222 8590
  • +90(541) 404 1864
  • [protected email address]

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yönergesi

ÇERKES DERNEĞİ

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI (ESC) YÖNERGESİ 2022-2027 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında 2021-2027 arasında geçerliliği bulunan ESC50 Kalite Sertifikasına haiz Çerkes Derneği’nin, Destekleyen rolü dâhilinde gönüllülük projelerinde ortak olarak yer alması ve ortağı olunan projede faaliyet gösterecek gönüllülerin seçilmesi konusundaki esas ve koşullarını belirlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2- Bu yönerge, Çerkes Derneği ESC Komisyonu tarafından belirlenecek 18-30 yaş aralığındaki gönüllülerin ESC50 gönüllülük projelerine dâhil edilmesine ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

TANIMLAR

Madde 3- Bu yönergede adı geçen;

Dernek: Çerkes Derneğini,

Yönetim Kurulu: Çerkes Derneği Yönetim Kurulunu,

Üye: Çerkes Derneği üyesini,

ESC  Komisyonu: Çerkes Derneğine yapılacak gönüllülük başvurularını değerlendirecek; 1 Dernek Başkanı, 2 Yönetim Kurulu asil üyesi ile atanmış 2 Dernek üyesinden, toplam 5 kişiden oluşan komisyonu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM 

PROJELERDE YER ALACAK GÖNÜLLÜ SAYISI

Madde 4- Ortağı olunan proje kapsamında öngörülen gönüllü sayısı dikkate alınır. Bir takvim yılı içinde ortağı olunacak proje sayısı ve belirlenecek toplam gönüllü sayısında herhangi bir sınırlamaya gidilmez.

BAŞVURU KOŞULLARI

Madde 5- ESC programı kapsamındaki projelere gönüllü olarak başvuracakların aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir:

a)      18-30 yaş aralığında olmak,

b)     Dernek üyesi olmak,

c)      Dernek bünyesindeki komisyon veya çalışma gruplarından en az birinde, düzenli olarak en az 1 yıl etkin olarak yer almak.

BAŞVURU ZAMANI

Madde 6-   Ortağı olunan ESC50 Gönüllülük projelerinin faaliyet tarihleri doğrultusunda, ESC Komisyonu tarafından belirlenecek tarihler arasında başvurular kabul edilir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Madde 7- ESC50 projelerinde gönüllü olarak yer almak isteyenler, Europass formatında hazırladıkları CV ve Niyet Mektubu ile birlikte  www.cerkes.org.tr web sitesinde bir örneği yer alan ve elektronik ortamda doldurulması gereken başvuru formunu (Ek-1) E-Posta yolu ile veya elden teslim ederek başvurularını tamamlar.

DEĞERLENDİRME

Madde 8- Başvuruların değerlendirilmesi iki aşamada tamamlanır.

a)      İlgili başvuru evraklarının incelenmesi ve mülakata çağırılacak adayların belirlenmesi

b)     Mülakat

Yukarıda belirtilen her iki aşamayı da başarıyla tamamlayan adaylar, ESC komisyonu ve Yönetim Kurulu onayıyla ilgili projede yer almak üzere gönüllü olarak kabul edilir.

PROJEYE KABUL EDİLENLERİN İLANI

Madde 9- Başvuru ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından söz konusu projeye kabul edilenler www.cerkes.org.tr web sitesi üzerinden duyurulur.

VARIŞ ÖNCESİ EĞİTİM

Madde 10- Söz konusunu projede yer almak üzere seçilen gönüllüler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen ‘Varış Öncesi Eğitim’ programına katılır.

PROJELERİN SÜRESİ

Madde 11- Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, projeler 3 ay ile 36 ay arasındadır. Faaliyet süresi 2 ay (seyahat günleri hariç 60 gün)-12 ay arasındadır. Faaliyet süresi, imkânı kısıtlı gençlerin katıldığı projelerde 2 haftadan (seyahat günleri hariç) başlayabilir. Gönüllü takımları için faaliyet süresi 2 hafta ile 2 ay (seyahat günleri hariç 59 güne kadar) arasındadır. Ön hazırlık ziyareti için faaliyet süresi maksimum 2 gündür (seyahat günleri hariç).

GÖNÜLLÜLERİN DURUMUNUN İZLENMESİ

Madde 12- ESC50 projelerinde yer almak üzere yurtdışına gönderilen gönüllülerle proje faaliyet süresince iletişimde kalınır, ortaya çıkabilecek sıkıntılar konusunda destek olunur. Gönüllülerin de yaşadıkları tecrübeleri aktarmaları beklenir.

GÖNÜLLÜNÜN PROJE SÜRESİNDEN ÖNCE PROJEDEN AYRILMASI HALLERİ

Madde 13- Gönüllünün proje faaliyet süresi tamamlanmadan önce projeden ayrılması veya proje kurallarına uygun hareket etmemesi durumunda, söz konusu proje ile ilişiği kesilir, aylık olarak ödemesi gerçekleştirilen cep harçlığı ve gıda desteği, gönüllü tarafından devam edilmeyen gün sayısı değeri kadar ev sahibi kuruluşa iade edilir.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 14- Gönüllülere yapılacak her türlü ödeme ve işlemler Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belirlenen usul ve esaslara göre tamamlanır.

       Projelerini tamamlayan gönüllülere, dernek yönetimi tarafından bir proje tamamlama belgesi hazırlanıp bir nüshası dernekte, bir nüshası gönüllüde olacak şekilde teslim edilir.

EK-1: Başvuru Formu

 
3WTURK CMS v8.3.1