Çerkes Derneği I Anasayfa

  • +90(312) 222 8590
  • +90(541) 404 1864
  • [protected email address]

Tüzük

KURULUŞ

Madde 1- Çerkes Derneği adı altında bir dernek kurulmuştur. Derneğin adında yer alan “ÇERKES” kelimesi Anavatanı Kafkasya olan Adıge, Ubıh, Abaza, Oset, Çeçen, Dağıstan kökenli insanlar ile kendisini Çerkes olarak tanımlayan tüm Kafkasya kökenlileri kapsar. Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır. Gerekli görülen yerlerde şube açılabilir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 2- Derneğin amacı, üyelerinin kültür ve sanat düzeylerini yükseltmek. Geleneksel kültür değerlerimizi derleyip çağdaş dünya kültürü ile uyumlu biçimde geliştirerek, üyelerini, geleneksel kültür değerlerine saygılı, ülke ve Dünya gerçeklerini bilen aydın yurttaşlar olarak topluma daha yararlı insanlar haline getirmek ve üyeleri arasında dayanışma sağlamaktır.

ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 3. Dernek tüm çalışmalarında, insan haklarına, evrensel hukuk ilke ve kurallarına, uluslar arası anlaşma ve sözleşmelere, Anayasa ve yasalara ve tüzük ilkelerine bağlı kalır.

Dernek üyelerinin düşünce, inanç felsefi ve siyasi kanaatlerine saygı gösterir.

Dernek farklı kültürel kimlikleri eleştiren değil, bu kültür çeşitliliğinin, toplumdaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir zenginlik olduğunu benimseyen bir anlayışı benimser.

Bu anlamda dernek, çeşitli ülkelerde yaşayan Çerkes topluluklarının, yaşadıkları ülkeler arasında dostluk barış köprüsü oluşturacaklarına, karşılıklı soysal kültürel ve ekonomik iş birliğinin geliştiği ölçüde, bu dostluk ilişkisinin güçleneceğine inanır.

Dernek, Kafkasya ile ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınır. Bu ilişkileri geliştiren ya da olumlu yönde etkileyen girişimleri destekler.

Dernek, kararlarını oluştururken ve faaliyet programındaki öncelikleri belirlerken, şubelerin düşüncelerini alır. Üyelerin derneğin amaç ve ilkelerine uygun önerilerini değerlendirmeye özen gösterir.

ÇALIŞMA KONULARI

Madde 4- Dernek ve şubeleri, yukarıda yazılı amaç ve ilkeleri geliştirmek için;

a) Kurs, seminer, konferans, tartışmalı toplantılar, vb. bilimsel ve kültürel toplantılar düzenler.

b) Çerkes kültürü ile ilgili yayınları derleyerek arşiv, kitaplık ve müze oluşturur. Çerkes kültürüne ilişkin yayınlardan uygun görülenlerin çevrilmesine yardımcı olur. Bunları üyelerinin ve ilgililerin yararlanmasına sunar. Türkiye ve kamuoyunu Kafkasya ve sorunları ile ilgili bilgilendirir, bu konuda gerekli çalışmaları yapar.

c) Üyelerinin ve çocuklarının katılacakları dil, bilgisayar ve beceri kursları açar.

d) Kuramsal ve uygulamalı olarak folklor ve sanat çalışmaları yapar. Halkoyunları, tiyatro, müzik, resim gibi alanlarda gösteriler, sergiler, kültür geceleri düzenler. Sportif faaliyetlere destek verir.

e) Kitap, dergi, gazete, bülten, bant, belgesel ve tanıtım filmleri, CD gibi yayınlar yapar.

f) Yurt içi ve (ilgili yasalar uyarınca Bakanlar Kurulu’ndan veya ilgili yasanın gösterdiği diğer kurumlardan izinleri almak koşuluyla yurt dışı inceleme gezileri ve kültürel etkinlikler düzenler, aynı amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapar.

g) Gerektiğinde çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturur.

h) Yasalar çerçevesinde gerekli izinleri alarak lokal, yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, huzurevi, spor salonu, dinlenme ve kamp tesisleri açar ve işletir.

i) Amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için, vakıflar kurtar, gerekli taşınır ve taşınmaz mal edinir. Her türlü inşaatı yapar ve yaptırır.

j) Yardım toplama mevzuatı hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım kabul eder, bağış ve yardımlarda bulunur.

k) Web sitesi oluşturarak internet’in sağladığı tüm imkânlardan faydalanır,

l) Üyelerin acılı ve sevinçli günlerine topluca katılır.

m) Sağlıklı bir sosyal dayanışmanın gerçekleştirilmesi için çalışır,

n) Bireysel ve toplumsal haklarla dil ve kültür hakları dâhil olmak üzere evrensel insan hakları metinlerinin üyeler ve toplum tarafından öğrenilip özümlenmesi, savunulması ve uygulanması için çaba gösterir.

o) İnsan hakları hukukunun tanıdığı her türlü hakkı talep etme ve kullanma bilinç ve iradesinin gelişmesi için çalışır.

p) Çerkes toplumlarının tarihe ve günümüzde uğradığı insan hakları ihlalini tespit edip raporlayarak kamuoyuna mal olmasını ve hak ihlalini tespit edip raporlayarak kamuoyuna mal olmasını ve hak ihlallerinin giderilmesini sağlamaya çalışır.

r) Evrensel insan hakları mücadelesine katkı bakımından da büyük önem arz eden, Çerkes toplumuna yönelik olarak özgün ad ve soyadı kullanımlarının kısıtlanması, kültürel kimlik eğitim-öğretim haklarının verilmesi vb. gibi hak ihlallerini izler, inceler ve raporlar. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak üzere gerekli yasal girişimlerde bulunur.

s) İnsan haklarının ulusal ve uluslar arası alanlarda savunulması, geliştirilmesi ve insan hakları ihlalinin önlenmesi için yürütülen çalışmalara katılır.

t) Çerkes kültür değerlerini incelemek, korumak, bu kültürel ve coğrafi zenginlikleri üyelerine, Türk ve dünya kamuoyuna tanıtmak, Çerkes toplumu ile birlikte yaşadığımız toplumlar arasındaki dostluğu ve işbirliğini yaygınlaştırmak, toplumun kültürel ve diğer sorunlarına barışçı çözüm önerileri üretmek, insan haklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak, böylece üyelerine, topluma insanlığa çok yönlü hizmetler sunar.

u) Adıgece, Abhazca ve diğer Çerkes dillerinin öğrenilmelerinin kolaylaştırılması, bilimsel araştırmalarda günlük ve entelektüel yaşamda kullanımının yaygınlaştırılması ve özendirilmesi için çalışır.

v) Yüksek bir toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygusu içinde üyelerinin refah düzeylerinin yükselmesi için çalışmalar yapar.

y) Dernek, amaçları doğrultusunda ulusal veya uluslar arası düzeyde temsilcilik veya platformlar oluşturabilir veya amaçları doğrultusunda oluşturulan aynı türdeki kuruluşlara iştirak edebilir.

ÜYE OLMA HAKKI

Madde 5- Derneğin iki türlü üyesi vardır.

a) Asil Üyeler: Çerkes kökenlilerden, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş olup, tüzük hükümlerine göre çalışmalara katılmak isteyen ve üyelik başvurusunda bulunan herkes; sosyal, ekonomik, politik, mesleki ve benzeri nitelik ve konumlarına bakılmaksızın üyeliğe kabul edilirler. Üye ve dernek üyesi sözünden kayıtlı üyeler anlaşılır.

b) Onursal Üyeler: Kafkasya ve Kafkasyalıların temel nitelik ve karakteristik özellikleriyle tanınıp sevilmelerine dil, kültür, bilim, sanat ve benzeri alanlardaki eserleri ve çalışmalarıyla hizmet etmiş, özgün katkılarda bulunmuş kimselerden onursal üye kaydedilmelerinde derneğin amaç, ilke ve çalışmaları açısından yararları görülenler Merkez Yönetim Kurulu’nun kararıyla özel defterlerine Onursal Üye kaydedilebilirler. Onursal Üyeler Dernek lokal ve tesislerine girebilir, çalışmaları izleyebilir ve gönüllü olarak görev alabilirler.

ÜYELİĞİN KAZANILMASI

Madde 6- Derneğe üye olmak isteyenler dolduracakları üye bildirim formu ile derneğe, şube bulunan yerde şubeye başvurular. Merkez Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu otuz gün içinde başvuruları üyeliğe kabulü veya üyeliğin reddi şeklinde karara bağlar. Otuz gün içersinde üyelikleri kabul edilmeyenlerin üyeliği reddedilmiş olur.

Ret kararına karşı, Genel Kurula itiraz edebilirler.

Derneğin merkezine veya şubesine ya da iki ayrı şubesine birden üye olanların son üye oldukları yerdeki üyelikleri geçerlidir. İkametgâhını veya üyelik yapmış olduğu şube veya merkezi değiştiren üyenin yazılı istemi üzerine, üyelik kaydı, kayıtlı olduğu dernek merkezinden veya şubeden ikametgâhını taşıdığı merkeze veya şubeye tüm hakları ve borçları ile birlikte aktarılır. Bu üyelerden ayrıca giriş ödentisi istenmez.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezindeki kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Dernek, amacına uygun bir federasyona Genel Kurul kararı ile üye olabilir. Üyeliğin kazanılması federasyonun tüzüğüne göre olur.

Dernek amaçlarına uygun olan tüzel kişiler ve kuruluşlarda derneğe üye olabilir. Üyelik başvurusu için tüzel kişilik kararı gereklidir. Tüzel kişi ve kuruluşların üyelik kabul işleri diğer kişiler gibidir.

ÜYENİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

Madde 7- Dernek üyeler eşit haklara sahiptir. Her üyenin katıldığı Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Üyeler, yasa, tüzük, yönetmeliklere ve genel kurul kararına uymak, yetkili kurullarca verilen görevleri yapmak ve ödentilerini düzenli bir biçimde ödemek zorundadır.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 8- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 9- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller,

r) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

a) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak

b) Yazılı ikazlara rağmen üst üste 6 ay üyelik aidatını ödememek

c) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

d) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde disiplin kurulunun tavsiye kararı sonrasında yönettim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye kağıt defterinden silinir. Ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ULUSLAR ARASI KURULUŞ ÜYELİĞİ

MADDE 10- Dernek ilgili yasalar uyarınca Bakanlar Kurulu’ndan veya ilgili yasanın gösterdiği diğer kurumlardan izinleri almak koşuluyla, tüzük hükümlerine uygun olarak gerekli görülen uluslararası kuruluşlara üye olabilir ve üyelikten çekilebilir. Bu konuda genel kurul, delege sayısının salt çoğunluğu aranır.

ORGANLAR

Madde 11- Derneğin organları,

A- Zorunlu organlar:

a) Genel Kurul

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Merkez Denetleme Kurulu

d) Merkez Disiplin Kurulu

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Madde 12- Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır.

Genel Kurul, Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu’nun asıl üyeleri ile merkeze kayıtlı üyeler ve şube tarafından seçilen delegelerden oluşur.

GENEL KURULUN TOPLANTISI

Madde 13- Genel Kurul;

a) Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

b) Yönetim veya denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir, Haziran ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmak üzere görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi güden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI USULÜ

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler.

Toplantı yeter sayıyı sağlamışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden bir tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Madde 14- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy verenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Dernek üyesi tüzel kişi ve kuruluşlar, tabi oldukları mevzuata göre temsil yetkisini haiz gerçek kişi (Yönetim Kurulu Başkanı veya yetki verilmiş temsilci) eliyle oyunu kullanırlar.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 15- Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a) Derneğin zorunlu organ üyeliklerinin seçilmesi ve derneğin bağlı olduğu üst kurul üyeliklerinin seçilmesi,

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, kurulların ibra edilmesi veya haklarında dava açılmak üzere yeni Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

d) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması, taşınmazlar üzerinde ayni hak veya kaldırılması hususunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

f) Derneğin, vakıf, yardımlaşma sandığı ve benzeri kuruluşlar kurması, kurulmuş olanlara katılması ve bunlardan ayrılmasına karar verilmesi,

g) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara üye olmasına veya üyelikten ayrılmasına karar verilmesi,

h) Merkez Disiplin Kurulu’nca doğrudan verilen cezalara karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

ı) Derneğin feshine ve malların tavsiyesine karar verilmesi,

j) Yasada ve tüzükte Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

k) Gerekli görülen yerlerde şube açmaya veya şube kapatmaya karar verilmesi,

l) Amacına uygun dernekler federasyonuna katılmaya ve gerektiğinde federasyondan ayrılmaya karar verilmesi,

MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN OLUŞUMU, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 16- Merkez Yönetim Kurulu, derneğin icra organıdır. Genel Kurul’ca seçilecek dokuz asil ve beş yedek üyeden oluşur. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde sırasıyla yedek üyeler göreve çağrılır. Merkez Yönetim Kurulu, Genel Sayman, bir Eğitim Teşkilat Sekreteri, alınabilir. Başlıca görevleri;

a) Genel Kurulca şube açılmasına karar verilen yerlerde, şube kurucularına gerekli belgeleri vermek, kapanan şubelerde kapanış işlemlerini sonuçlandırmak,

b) Derneğin gelecek döneme ait bütçesini hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak. Genel Kurul kurallarına aykırı olmamak koşulu ile gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarmalar yapmak,

c) Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili üye önerilerini ve şube görüşlerini değerlendirerek yıllık çalışma programlarını ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Başkanlar Kurulunda görüşülmesini ve onanmasını sağlamak,

d) Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve Genel Kurulun ve federasyonun aldığı kararları uygulamak,

e) Şubelerin çalışmaları ile ilgili raporları değerlendirmek, bütçe olanakları içinde şubelere yapılacak yardımları saptamak,

f) Çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturmak,

g) Lokal, yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, huzurevi, spor salonu, dinlenme ve kamp tesislerinin açılmasına karar vermek,

h) Derneğin gelir-gider hesap ve kayıtlarını tutmak ve belgelerini korumak,

ı) Dernekte çalıştırılacak personeli görevlendirmek, bunların ücretlerini ve çalışma koşullarını belirlemek, iş sözleşmeleri yapmak

j) Yurt içindeki ve yurt dışındaki toplantılara ve inceleme gezilerine görevli veya temsilciler göndermek,

k) Dernek adına sözleşmeler imzalamak, dava açmak veya açılacak davaları savunmak, gerektiğinde avukata vekâlet vermek,

l) Dil, bilgisayar ve beceri kursları-seminerleri açmak, panel, konferans, tartışmalı toplantılar düzenlemek,

m) Çerkes kültürü ile ilgili belgelerin derleneceği kitaplık ve arşiv oluşturmak. Kitap, dergi, gazete, bülten gibi yayınlar yapmak,

n) Folklor ve sanat çalışmaları yapmak, gösteriler, sergiler ve kültür geceleri düzenlemek,

o) Çerkes kökenli insanların ve dernek üyelerinin ekonomik, kültürel ve sosyal menfaatleri doğrultusunda gerekli ulusal veya uluslar arası faaliyetlerde bulunmak veya kurumuş olan diğer kurum veya kuruluşların çalışmalarına katılmak.

Merkez Yönetim Kurulu en az ayda bir kez Başkan’ın başkanlığında toplanır. Başkan’ın yokluğunda, Başkan Yardımcı toplantıya başkanlık eder. Kararlar, katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yürütme Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine konu Sulh Hâkimine götürülür.

MERKEZ DENETLEME KURULU’NUN OLUŞUMU, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 17- Merkez Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Genel Kurul’dan sonra yapacağı ilk toplantıda başkanını seçer. Üyeliklerde boşalma olması halinde yedek üyeler sırası ile çağırılarak kurul tamamlanır.

Merkez Denetleme Kurulu, altı ayı geçmeyen aralıklarla dernek çalışmalarını denetler. Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu’nun istediği her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. Denetleme dernek merkezinde yapılır.

Derneğe ait belgeler dışarıya çıkartılamaz.

Merkez Denetleme Kurulu, dernek çalışmalarının yasa ve tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu, harcamaların muhasebe usullerine göre yapılıp yapılmadığı, yerinde kullanıp kullanmadığını denetler. Bu konularda Merkez Yönetim Kurulu’na yardımcı olur ve yol gösterir.

Gereğinde kurul toplantılarına katılır. Denetleme sonuçlarını altı aylık rapor halinde Merkez Yönetim Kurulu’na, toplandığında Genel Kurul’a sunar.

MERKEZ DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18- Merkez Disiplin Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Merkez Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında bir başkan ve bir yazman seçer. Asil üyeliklerde boşalma olması halinde  yedek üyeler sıra ile çağrılarak kurul tamamlanır.

Merkez disiplin Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine en az üye tam sayısının yarıdan bir fazla çoğunluğu ile toplanır.

Kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile verir.

Merkez Disiplin Kurulu, dernek tüzüğüne, derneğin amaç ve ilkelerine veya yetkili kurul kararlarına aykırı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen merkez ve şube yöneticileri ile ilgili olarak Merkez Yönetim Kurulu’nca kendisine gönderilen olayları inceler, soruşturur ve karara bağlar.

Merkez Disiplin Kurulu’nun verdiği aklamaya veya disiplin cezasına gerek olmadığı kararları kesindir.

Merkez Disiplin Kurulu ayrıca, yönetici olmayan dernek üyeleri hakkında Şube Disiplin Kurulunca verilen kararları itiraz üzerine inceler ve karara bağlar.

DİSİPLİN CEZLARI

Madde 19- Disiplin Kurulunca verilecek cezalar şunlardır;

a) Uyarma

b) Kınama

c) Yöneticilik görevinden uzaklaştırma

Hangi eylemlere hangi disiplin cezalarının verileceği, savunma ve itiraz süreleri, disiplin kurallarının çalışma esasları ve disiplin cezalarının sonuçları yönetmelikle belirlenir.

Madde 20- İSTİŞARE ORGALARININ OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

a) Başkanlar Kurulu: Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, kurul ve komisyon başkanları ve kurul şube başkanlarından oluşur. Kurul, komisyon ve Şube başkanlarının özrü nedeniyle katılmaması halinde, başkan yardımcısı veya genel sekreter temsil eder. Başkanlar Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine en geç dört ayda bir toplanır. Toplantıya dernek başkanının yokluğunda, Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarısından bir fazladır. Karar çoğunlukla alınır.

Başkanlar Kurul’unda;

1) Merkez Yönetim Kurulu’nca incelenmesi ve araştırılması istenen konular görüşülür, oluşturulan görüşler tavsiye olarak kurula iletilir.

2) Tüzüğün uygulanmasını sağlamak için hazırlanan yönetmelik taslakları incelenir, aynen veya değiştirilerek kabul edilir.

3) Kurul Komisyon ve Şubelerinin ortak ve benzer sorunlarının çözüm yolları, bölgesel işbirliği ile kurul, komisyon ve şubeler arası ilişkilerin geliştirilmesi doğrultusunda alınacak önlemler, yeni kurul, komisyon ve şube açılması, üye tam sayısının çoğalması ve yaygınlaştırılması için merkez, kurul, komisyon ve şubelerde izlenmesi gereken yollar araştırılır.

4) Derneğin amaç ve ilkelerinin en üst düzeyde geliştirilmesi ve bu konuda çıkacak engellerin aşılması için düşünce üretilir. Merkez, kurul, komisyon ve şube çalışma guruplarınca yapılan inceleme ve araştırmalar tartışılır, uygulama plan ve projeleri haline dönüştürülür. Merkez, kurul, komisyon ve şube faaliyetlerini bütünleştiren, merkezden, kurul, komisyon ve şubeden merkeze aracısız düşünce iletişimi sağlayan Başkanlar Kurulu, her konuda Merkez Yönetim Kurulu’na yol gösterir, çalışmaların yaygın ve etkin bir biçimde yürütülmesine yardımcı ve destek olur.

Başkanlar Kurulu’nda ortaya konulan görüşler ve alınan kararlar kurul defterine kaydedilir. Kurula katılanlar tarafından imzalanır. Başkanlar Kurulu’nun kararları, Merkez Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir, uygulanması sağlanır. Bir sonraki toplantıda, uygulama sonuçlar Başkanlar Kurulu’nda görüşülür, henüz uygulanmasına geçilemeyen kararlarla ilgili olarak kurula bilgi verilir.

b) Onur Kurulu: Onur Kulu eski başkanlar, eski şube başkanları ile dernek çalışmalarında bilgi birikimi ve deneyimlerinden yararlanılacağı düşünülerek, Yönetim Kurulu’nca davet edilecek kişilerden oluşur. Onur Kurulu’na çağrılmak için, derneğe kayıtlı üye olma koşulu aranmaz. Onur Kurulu, Yönetim Kurulu’nun danışma ihtiyacı duyduğu konularda görüş bildirir. Ayrıca, Çerkes geleneklerinin unutulmaması, özellikle gençler arasında yaygınlaştırılıp, çağın gereklerine uygun bir biçimde sürdürülmesi için tavsiye kararları alınır Onur Kurulu’nun toplanma ve çalışma usulleri yönetmelikle belirlenir.

c) Danışma Kurulu: Demokratik kitle örgütleri, insan hakları, hukuk ve uluslararası ilişkiler başta olmak üzere çeşitli meslek ve uzmanlık alanlarında bilgi ve deneyim birikimleriyle tanınan kişilerden, yönetim kurulu tarafından belirlenecek kişiler ile dernek başkanı ve eski başkanlardan oluşur.

Danışma kurulu seçilmesini izleyen bir ay içinde Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır ve kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçer.

Danışma Kurulu, yılda en az iki kere toplanarak önceki dönem dernek çalışmalarını gözden geçirir sonraki çalışmalara yön verecek, eşgüdümü sağlayacak, katılımı ve etkinliği artıracak görüş ve öneriler oluşturur, tavsiye kararları alır. Danışma kurulu, gerek Dernek Yönetim Kurulu’nun, gerekse Danışma Kurulu Başkanının çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.

Danışma Kurulunun gündemi yönetim kurulu veya Danışma Kurulu Başkanı tarafından önceden hazırlanır ve duyurulur.

Danışma kurulunda;

1) Yönetim kurulunca incelenmesi ve araştırılması istenen

2) Tüzüğün uygulanmasını sağlamak ve çalışmaların etkinliğini artırmak amacıyla hazırlanan yönetmelik taslakları incelenip aynen benimsenir veya değişiklik önerileri oluşturulur;

3) Şubelerin ortak ve benzer sorunlarının çözüm yolları. Bölgesel iş birliğinin ve şubeler arası ilişkilerin geliştirilmesi doğrultusunda alınacak önlemler, yeni şube açılması, üye sayısı ve yetkinliklerinin arttırılması için merkez ve şubelerde izlemesi gereken yollar araştırılır;

4) Derneğin amaç ve ilkelerinin en üst düzeyde gerçekleşmesi ve bu konuda çıkacak engellerin aşılması için düşünce üretir. Merkez ve şube çalışma gruplarınca yapılan inceleme ve araştırmalar tartışılıp değerlendirilir, plan ve projeler haline dönüştürülmesine yardımcı olunur.

5) Danışma Kurulu, her konuda yönetim kuruluna yol gösterir, çalışmaların yaygın ve etkili bir biçimde yürütülmesine yardımcı ve destek olur.

Danışma kurulunda ortaya konulan görüşler ve alınan kararlar özet olarak kurul defterine kaydedilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır ve yönetim kurulunda değerlendirilmek üzere bir örneği Başkan’a verilir. Danışma kurulunun kararları, yönetim kurulunca değerlendirilir, uygulama sonuçları sonraki toplantılarda görüşülür.

d) Gençlik Komisyonu: Yönetim Kurulu, Dernek genel kurulu ile aynı günde veya dernek genel kurulunu izleyen bir ay içinde toplanarak beş asıl ve beş yedek üyeden oluşan “Gençlik Komisyonu’nu seçer. Komisyon üyeleri toplanarak, kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir teşkilat sekreteri ve bir sosyal işler sekreteri seçer.

Gençlik komisyonu 25 yaşını doldurmamış üyelerden oluşur. 25 yaşını dolduran yürütme kurulu üyelerinin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Gençlik komisyonu dernek yönetim kuruluna karşı sorumludur. Gençlik komisyonun görevlerini yerine getirmemesi veya getiremez duruma düşmesi halinde dernek yönetim kurulu gençlik gençlik komisyonuna görevden el çektirir. Yerine geçici bir yürütme kurulu atar ve bir ay içinde yeni gençlik komisyonunu seçmek üzere derneğe üye gençleri toplantıya çağırır ve yeniden beş asıl ve beş yedek komisyon üyesini seçer.

Gençlik komisyonu, Adıgece. Abaza ve diğer geleneksel Çerkes dillerinin öğrenilmesi, bu dillerin yaygın kullanımı, kültür, sanat ve spor etkinlikleri başta olmak üzere dernek amaçlarının gerçekleşmesine, dernek tüzüğünün uygulanmasına, dernek binasının güvenli ve verimli kullanılmasına yardımcı olmakla, gençlerin dernek aktivitelerine daha çok ve daha aktif katılmalarını, alınacak kararlarda daha çok söz sahibi olmalarını sağlamakla, tüzük ve yönetmeliklerle ve yönetim kurulu tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

e) Kadınlar Komisyonu: Derneğin bayan üyelerinden oluşur.

Yönetim kurulu, Dernek genel kurulu ile aynı günde veya dernek genel kurulunu izleyen bir ay içinde toplanarak beş asil ve beş yedek üyeden oluşan ‘’Kadınlar Komisyonu’’nu seçer. Komisyon üyeleri toplanarak kendi aralarında bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter. Bir teşkilat sekreteri ve bir sosyal işler sekreteri seçer.

Kadınlar komisyonu; Adıgece, Abaza ve diğer geleneksel Çerkes dillerinin öğrenilmesi, Çerkes ev ve el sanatlarının öğrenilmesi, üretilmesi, yaygın kullanımı başta olmak üzere, dernek amaçların gerçekleşmesine, dernek tüzüğünün uygulanmasına yardımcı olmakla, kadınların dernek etkinliklerine daha çok ve daha aktif katılımlarını, alınacak kararlarda daha çok söz sahibi olmalarını sağlamak, tüzük ve yönetmeliklerle ve yönetim kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

ŞUBELERİN AÇILMASI

Madde 21- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir veya mevcut şubelerini kapatabilir. Şube kuruluşunu geçekleştirmek üzere en az üç kişilik girişimci kurulu yetki verir. Yetki verilen kurul şubenin açılmasına karar verilen yerin en büyük mülki amirine dilekçe ile başvurur. Dilekçede şube kurucularının adları ve kimlikleri belirtilir. Ayrıca dilekçeye dernek tüzüğü ile yetki belgesi eklenir.

ŞUBELERİN ORGANLARI

Madde 22- Şubelerin organları şunlardır;

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kuru

c) Denetleme Kurulu

d) Disiplin Kurulu

e) Onur Kurulu

GENEL KURUL

Madde 23- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

YÖNETİM KURULU

Madde 24- Genel Kurul tarafından seçilen yedi asil ve beş yedek üyeden oluşur. Kendi aralarında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Genel Sayman ve bir Eğitim ve Teşkilat Sekreteri seçerek iki üyeliği belirleyerek iş bölümü yapar. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

ŞUBE DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 25- Şube Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir başkan seçer.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri; Denetim kurulu; dernek şubesinin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde şube yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

ŞUBE DİSİPLİN KURULU

Madde 26- Genel Kurulca seçilen beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir başkan seçer.

Disiplin kurulu, yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Disiplin kurulu kararlarında çekimser oy kullanılmaz.

Disiplin kulu, dernek tüzüğüne, derneğin amaç ve ilkelerine veya yetkili kurul kararlarına aykırı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen üyelerle ilgili olarak şube yönetim kurulunca kendisine gönderilen olayları inceler, soruşturur ve karar bağlar.

Disiplin Kurulu’nun verdiği aklama veya disiplin cezasına gerek olmadığı kararlar kesindir.

Disiplin cezası verilmesine ilişkin kararlarına karşı genel kurulda itiraz edebilir. Genel kurulun kararı kesindir.

ONUR KURULU

Madde 27- Onur Kurulu, eski şube başkanları ile şube çalışmalarında bilgi ve birikimi ve deneyimlerinden yararlanacağı düşünülerek, Yönetim Kurulu’nca davet edilecek kişilerden oluşur. Onur Kurulu’na çağrılmak için şubeye kayıtlı üye olma koşulu aranmaz. Onur Kurulu, Yönetim Kurulu’nun danışma ihtiyacı duyduğu konularda görüş bildirir. Ayrıca, Çerkes geleneklerinin unutulmaması, özellikle gençler arasında yaygınlaştırılıp, çağın gereklerine uygun bir biçimde sürdürülmesi için tavsiye kararları alır. Onur Kurulu’nu toplanma ve çalışma usulleri yönetmelikle belirlenir. Şube organları, dernek merkez organlarının görevlerini, dernek amaç ve ilkelerini, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri ve yetkili kurul kararları doğrultusunda şube düzeyinde gerçekleştirirler.

Organların çalışma usulleri merkez organlarında olduğu gibidir.

ŞUBELERİN KULLANIMINA TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLAR

Madde 28- Şube açılan yerleşim yerlerinde bulunan taşınmaz mallar, Merkez Yönetim Kurulu kararıyla o yerdeki şubeye tahsis edilir. Genel Kurul, şube Kurallarının kararı olmaksızın şubelerin kullanımına tahsis edilen taşınmazların satışına kendiliğinden karar veremez.

Madde 29- DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ

A) DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir.

a) Üye aidatı,

b) Şube ödentisi,

c) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe bağış ve yardımlar,

d) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemek toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

e) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

g) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

h) Dernek tüzüğüne aykırı olmamak üzere, her türlü ulusal veya uluslararası organizasyonlardan elde edilen gelirler,

ı) Taşınır ve taşınmaz malların işletilmesinden ve kiraya verilmesinden elde edilecek gelirler,

j) Bankalardaki mevduat faizleri, repo, tahvil, hazine bonosu gelirleri ve benzeri gelirler,

k) Diğer gelirler.

B) DERNEĞİN GİDERLERİ

Derneğin giderleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Dernek ve şubelerinin faaliyetlerini yürüttükleri hizmet binalarının; Kira, elektrik, su, telefon, ADSL, televizyon yayın aboneliği, aidat vb. gibi giderleri,

b) Dernekte hizmetlerinde ve komisyonlarda çalıştırılan personele ödenecek maaş, SSK primi, ikramiye, yolluk, harcırah vb. gibi ödemeler,

c) Dernek ihtiyaçlarında kullanılmak üzere satın alınan, demirbaş eşya ve tüketim malzemesi giderleri,

d) Yönetim kuruluna ödenecek aylık, huzur hakkı, harcırah vb. ödemeler,

e) Üyelerine yönelik düzenlenen gösteri, seminer, panel, gezi, sergi vb. organizasyonlar için harcanan giderler,

f) Dernek tüzüğüne uygun olarak üye olduğu, ulusal veya uluslararası üst birliklere ödenen giriş ve aidat ücretleri,

g) Derneğin bina, çalıştırılan personel ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü vergi ve harçları,

h) Tüzük hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla yapılacak diğer giderler.

ÖDENTİLER

Madde 30- Dernek iki tür ödenti toplar;

a) Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20.00 TL, aylık olarak da 20.00 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

Tüzel kişi ve kuruluşların üyelik giriş ödentisi aylık asgari ücretin brüt tutarından az olmamak üzere, aidatları ise aylık asgari ücret brüt tutarının 1/10 undan az olmamak üzere genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

b) Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %10’u her ay genel merkeze gönderilir,

Dernek bir federasyona üye olduğu takdirde federasyon tüzüğünde belirtilen giriş ve yıllık ödentilerini bu fasıllardan karşılar.

ÖDENTİLER VE DİĞER GELİRLERİN TOPLANMASI;

Madde 31- Üyeler giriş ve yıllık ödentilerini kayıtlı oldukları dernek merkezine veya şubelere ya da derneğin mevcut banka hesaplarından birisine öderler.

Bağışlar şubelere yapılabileceği gibi merkeze de yapılabilir.

Şubelerce toplanan bağış ve diğer gelirlerin yüzde onu, her ay Genel Merkez hesabına aktarılır.

ÖDENTİ BORCU OLANLAR GENEL KURULDA OY KULLANAMAZLAR.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 32- Dernek merkezinde ve şubelerde, Dernek Kanunu’nda gösterilen defter ve kayıtlar tutulur.

GELİR VE GİDERDE USUL

Madde 33- Derneğin gelirlerinin toplanmasında ve giderlerin yapılmasında, Dernekler Kanunu’ndaki usule uyulur.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 34- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk anmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ‘ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

FESİH VE TASFİYE

Madde 35- Derneğin feshi genel Kurul kararı ile olur. Fesih için ilk toplantı yeter sayısı delege tamsayının üçte iki çoğunluğudur. İkinci toplantıda katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Her iki durumda da, fesih kararı oylamaya katılanların üçte ikisinin oyları ile alınır.

Fesih, İnfisah ve kapatılma halinde derneğin para ve malları aynı amaç ve ilkelere göre kurulmuş bir dernek ya da vakfa devredilebilir. Başka bir dernekle birleşme halinde bütün hak, borç, yetki ve menfaatler birleşme sonucu meydana gelen tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer.

KANUN TÜZÜK VE HÜKÜMLERİN UYGULANMASI

Madde 36- bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, Dernek Kanun ve Yönetmelikleri ile Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

DERNEK KURUCULARI

MADDE 37- Derneğimiz, tarihsel ve kültürel açıdan, devamı olduğu Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği’ni ilk kez kuran kurucularla onun feshedilmesi üzerine ‘Çerkes Derneği’ni kuran kurucular Ek Madde 1 de gösterilmiştir.

EK MADDE 1:

KAFKAS Derneği KAFDER (Kuruluş Tarihi: 05.04.1993) kurucuları ‘’Yeni Kurucular’’ 100 kişi olup, isim listesi 2 (iki) sayfa olarak ektedir.

Bu tüzük, 26/06/2011 tarihli Genel Kurul’da madde madde ve topluca oylanmak suretiyle kabul edilmiştir.

 
3WTURK CMS v8.3.1